Natječaji
pozivi
obavijesti

Natječaj za radno mjesto Administrator - informator

Objavljeno 18. rujna 2020.

Temeljem članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 28. Statuta Turističke zajednice općine Štrigova i članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu TZ općine, grada, županije i glavnom uredu HTZ (NN 23/2017) te Odluci Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Štrigova, donesenoj na 7. sjednici održanoj 17. rujna 2020. godine.

NATJEČAJ
za radno mjesto Administrator – informator
u Turističkom uredu Turističke zajednice općine Štrigova
– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 01.10.2020.do 01.07.2021.godine, na puno radno vrijeme- zamjena za porodiljni dopust.

Uvjeti:
Kandidat mora ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu HTZ-a (NN 23/17 i 72/17; u daljnjem tekstu:Pravilnik) i to:
1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju poželjno VSS ili VŠS
2. da poznaje jedan svjetski jezik- preporuka engleski u riječi i pismu-
3. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne
godine od dana stupanja u radni odnos položiti stručni ispit
5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica)
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba/ diploma)
4. dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na koji se prijavljuje (radna knjižica, elektronični zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, i sl.)
5. dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove ili potpisanu izjavu)
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23. stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, radni odnos može zasnovati i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi)
7. dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove ili potpisanu izjavu)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Ravnopravno se mogu natjecati osobe oba spola, sukladno članku 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Turistička zajednica općine Štrigova može odlučiti da će provesti testiranje sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja na web stranici Turističke zajednice općine Štrigova, na adresu:
Turistička zajednica općine Štrigova, Štrigova 29, 40312 Štrigova, s naznakom NE OTVARAJ – NATJEČAJ

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Turistička zajednica općine Štrigova zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obaveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠTRIGOVA

Dokument natječaja

magnifiercrossmenuchevron-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content